Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku

Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego piwplock.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-11-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
• Mapy i schematy komunikacyjne są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
• Możliwość regulacji czcionki i kontrastu nie została jeszcze zaimplementowana.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-02.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-02-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Koordynator ds. dostępności w PIW Płock Magdalena Wołyńska, adres poczty elektronicznej kadry@piwplock.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku przy ulicy Pięknej 6 nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.